Cách mạng công nghệ 4.0 vốn vẫn hiện diện từ những điều bình dị như thế này