Trang Lê: “Không từ bỏ” chính là chìa khóa đi đến thành công